Novinky

Přijímací řízení 2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V sekci Pro zájemce/ Přijímací řízení jsou uvedeny obecné informace ohledně přijímacího řízení na naši školu tak, jak byly vyhlášeny 26. ledna 2020. Podstatné změny jsou vypsány níže (dokument v plném znění ZDE).

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. 

K němu vydalo MŠMTprováděcí právní předpis - vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek (dokument v plném znění ZDE).

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání. (Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020.)

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

Pozvánku na řádný (náhradní) termín zašleředitelka školy nejdéle 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky - tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka  a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Nejpozději do  16. června 2020 bude vyhlášeno na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Nepřijatým uchazečům bude neprodleně odesláno rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 (odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě).

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. 

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. 

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

15. 5. 2020                            Ing. Jitka Chládková, ředitelka školy


Maturitní zkoušky 2020

TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY - JARO 2020

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne

29. 05. 2020 – praktická zkouška z účetnictví – obě zaměření

01. 06. 2020 – didaktický test z M (8:00), AJ (13:00) – obě zaměření

02. 06. 2020 – didaktický test z ČJ (8:00), RJ (13:00) – obě zaměření

05. 06. 2020 – praktická zkouška - AJ pro odbornou praxi

09. 06. 2020 – obhajoba maturitní práce – obě zaměření

10. – 12. 6. 2020 – ústní zkoušky profilové a společné části – obě zaměření

Obecný popis maturitní zkoušky je uveden na webových stránkách školy v sekci Pro studenty.

Letošní maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

K výše uvedenému zákonu MŠMT vydalo prováděcí právní předpis - vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (plné znění ZDE).

Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  ve školním roce 2019/2020 - metodický výklad MŠMT naleznete ZDE.

 

 11. 5. 2020                            Ing. Jitka Chládková, ředitelka školy


Další ocenění našich fiktivních firem

Po bohaté sklizni úspěchů na vysokomýtském a mezinárodním olomouckém veletrhu fiktivních firem se našim fiktivním firmám podařilo získat další nová ocenění.

CEFIF (Centrum fiktivních firem) vyhlašuje každým rokem několik soutěží fiktivních firem. V soutěži o nejlepší vizitku, které se letos zúčastnilo šedesát českých fiktivních firem, byla vizitka firmy Cotton Candy, s. r. o. vyhodnocena jako nejlepší, vizitka firmy SPOKOČOKO se umístila na třetím místě. Pěkné je i umístění vizitky firmy IcePoint, s. r. o. na 10. - 11. místě.

Za velmi dobrou prezentaci na veletrhu fiktivních firem byl Centrem fiktivních firem udělen dvěma žákům z firmy Cotton Candy, s. r. o. a dvěma žákům z firmy IcePoint, s. r. o Certifikát o práci ve fiktivní firmě, který je určen jen těm nejlepším.

Všem žákům - a samozřejmě i pedagogům naší školy, kteří jim byli s radou i pomocí kdykoliv k dispozici - patří naše velké poděkování za vzornou reprezentaci školy. Sledovat, jak se daří rozvíjet kreativitu našich nadaných a pracovitých žáků, je pro nás velkou odměnou.

Už teď se těšíme na nové úspěchy budoucích "fiktivek"!

 


Pomáháme - šili jsme roušky

Jak už jistě víte, naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Hrdá škola. V rámci tohoto projektu jsme se rozhodli, že chceme v současné koronavirové situaci udělat něco, co by mohlo mnohým pomoci. Že nebudeme stát v koutě, ale budeme nápomocni lidem, kteří to nejvíce potřebují. A tak jsme zapojili žáky i učitele a začali šít roušky, jež poslouží vysokomýtským seniorům a dětem základních škol. Naším cílem bylo vyrobit sto kusů roušek, ale nakonec jsme překonali sami sebe a ušili jich neuvěřitelných 313. Díky všem, kteří se zapojili a přispěli k dobrému dílu.

Je dobře, když jsme si jako lidé oporou a neotáčíme se k sobě zády…

 


AKTUALITY Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

Pod tímto odkazem naleznete nejnovější informace z Ministerstva školství:

http://www.msmt.cz/aktuality

Doporučujeme

 • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
 • Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
 • Manuál hygienických a provozních podmínek pro osobní účast žáků ve výuce (maturitní ročník a žáci devátých tříd)

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Převzato ze stránek www.klickevzdelani.cz, autor: Mgr. Petra Pospíšilová

MŠMT ve spolupráci s MZ připravilo harmonogram návratu do škol a školských zařízení. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

U vysokých škol bude již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního ročníku, a to vždy v maximálním počtu pěti studentů. Jedná se zejména o aktivity, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Knihovny a studovny pak budou otevřeny jen za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium.  dále je také povolena výuka žákům devátých tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy. Individuální výuka od tohoto data bude možná také v základních uměleckých a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Obnoví se také prezenční vzdělávání ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech a stejně tak činnost školských poradenských zařízení.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 • Tělesná výuka bude zakázána.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.


Na hodinu asistentem ředitele

Pro osobní a profesní rozvoj je klíčové poznat svoje silné a slabé stránky. Všichni známe nezáživné psychologické dotazníky, ale vypadá to, že těm brzy odzvoní...

Naši studenti třetího ročníku si mohli zahrát simulační počítačovou hru od firmy Behavera, díky které se na hodinu stali asistenty ředitele. Museli řešit úkoly, jednat s lidmi, sestavovat plán schůzí, počítat úsporu peněz a to všechno co nejlépe a nejefektivněji, jak to jen umí. 

 Na konci dostali přehledné vyhodnocení díky kterému lépe ví, na jakých schopnostech zapracovat a o jaké se mohou opřít.

 


Uzavření kanceláře školy

Až do odvolání je uzavřena kancelář školy.

V opravdu nezbytně nutných případech můžete kontaktovat ekonomku školy na telefonním čísle 732 708 994, a to v pondělí, v úterý a ve středu od 8 do 12 hodin,

Děkujeme za pochopení,

Ing. Jitka Chládková, ředitelka školy


Google Digital Garage Certifikate

Źáci čtvrtého ročníku - studiního zaměření Internetové podnikání měli možnost si udělat kurz Digitálního marketingu, tzv. Digital Garage Certifikate. Po absolvování kurzu a složení zkoušky obdrželi níže zobrazený certifikát.

Proč INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ?

Víte, že 81 % Čechů zvažuje nákup dárků přes internet, a dokonce 33 % už nakupuje dárky pouze online? Tržby e-shopů vzrostly meziročně o 16 %. Jedná se o dlouhodobý trend, který zdaleka nezpomaluje, a kdo jiný než právě škola, která vychovává mladé podnikatele, to má reflektovat.

Proto jsme již před časem, s pomocí externistů z oborových firem, založili studijní obor "Internetové podnikání", kde se studenti učí, jak vybudovat fungující e-shop, jak propagovat firmu na internetu a sociálních sítích, jak psát zajímavé texty, jak vytvářet fotky, videa a mnoho dalších nezbytných dovedností. 

No a protože každý "e-shopař" a "marketér" vám řekne, že fotka produktu je to nejdůležitější, pořídili jsme si nově i vlastní vybavení. Kromě kvalitního fotoaparátu máme ve škole produktový stůl, potřebná světla i grafické programy. 

Zkrátka, snažíme se držet palec na tepu doby, tak ho držte spolu s námi!  


"Byli jsme slyšet" - Český rozhlas Pardubice

Ředitelka školy Ing. Jitka Chládková a žákyně 3. ročníku Eliška Valášková v živém vysílání Českého rozhlasu Pardubice

V úterý 3. března měli posluchači Českého rozhlasu Pardubice možnost slyšet naživo zástupce naší školy. Redaktor Jakub Malý si povídal s ředitelkou školy Ing. jitkou Chládkovou a ředitelkou fiktivní firmy Cotton Candy s.r.o. Eliškou Valáškovou o činnosti fiktivních firem na naší škole. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.


Představujeme francouzskou rodilou mluvčí

Francouzská dobrovolnice ve Vysokém Mýtě

Jako každý rok i letos přicestovali do Vysokého Mýta dva zahraniční dobrovolníci, kteří nejenže pomáhají ve středisku volného času Mikádo, ale navštěvují mimo jiné i školy. Letos mám již podruhé tu čest dělat mentoring (pomáhání a předávání zkušeností, informací) dobrovolnici z Francie - Orelii Rouviere. 

Po dokončení vysoké školy - ve svých čtyřiadvaceti letech - se přihlásila do programu Erasmus, což pro ni bylo  - jak sama říká - až překvapivě snadné rozhodnutí.
Orelie jsem se v Mikádu zeptala na několik zajímavých otázek, které mi ráda zodpověděla.

 Jak ses k programu Erasmus dostala?

 V mém městě ve Francii je spousta asociací, které se sdružují v centrech sociálních služeb a zaměřují se na pomoc mladým lidem a studentům - například s hledáním zaměstnání. Zjišťovala jsem možnosti, jak cestovat a pracovat zároveň, a když mě jedna z pracovnic oslovila s nabídkou vycestovat do zahraničí zadarmo, neodmítla jsem. Papírování a důležité věci za mě bez problémů vyřídilo centrum. Byla jsem nadšená, protože tento projekt je úžasnou příležitostí, jak skloubit práci, vzdělávání i zábavu.

Jak ses dozvěděla o Česku? Co se ti tady líbí?

 Před rokem jsem vycestovala soukromě do střední Evropy a moje kamarádka mi okamžitě doporučila Česko. Jelikož se ve francouzských školách moc o ostatních zemích neučíme, věděla jsem pouze základní informace. Když jsem minulé léto přijela do Česka poprvé, okamžitě jsem si vaši zem zamilovala. Její přírodu, kulturu, architekturu a hlavně i příjemné a přátelské lidi. Myslím si, že je důležité o Česku mluvit více, a je smutné, že mnoho lidí o tak krásné zemi neví.

Jak vypadá tvůj den v Mikádu? Je to náročné?

 Náročnost se liší podle toho, jestli je v ten den nějaká akce, nebo ne. Pokud ano, dopoledne se věnujeme přípravě akce nebo už rovnou na akci jsme (například Vánoční trhy, kde Mikádo mělo svůj stánek). Pokud akce není, připravuji různé aktivity pro děti, které přijdou po škole do centra.

Část práce tvoří i návštěva středních škol, kde se buď podílím na výuce francouzštiny, prezentuji svou zemi nebo se sama zdokonaluji. Pravidelně chodím například do střední školy podnikání na hodiny angličtiny a španělštiny, kde jsou buď společné aktivity, nebo probíhá výuka.

Kromě práce s dětmi vyučuji jednotlivce francouzštinu - většinou kolem 15. hodiny odpoledne. Každou středu pořádám od 17:30 kurzy francouzské kuchyně a na jazykových kurzech, které probíhají pozdě odpoledne, si zdokonaluji svoji angličtinu a učím se i česky. Se svou prací jsem spokojená.

 

Orelie zůstane ve Vysokém Mýtě až do září letošního roku, poté se vrátí zpět domů. 

Do té doby máte možnost potkat ji v Mikádu nebo navštívit některý z kurzů. Určitě se s vámi ráda setká!

Projekt je možný díky evropskému sboru solidarity - EVS.

 

Nela Netková

 


Rodilí mluvčí z Montany

Jsme rádi, že jsme opět mohli přivítat v naší škole Steva Siegelina a jeho manželku Lauru z USA. Pro žáky naší školy si připravili prezentaci o státech Indiana, Michigan a Montana. Měli jsme tak možnost se seznámit s přírodními krásami v národních parcích Glacier a Yellowstone na severozápadě USA a prohlédnout si jak zemědělskou, tak průmyslovou oblast u Velkých jezer v Severní Americe. Siegelinovi byli také zapojeni do konverzací s našimi žáky ve všech ročnících a to během ledna a února.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám naplněny!

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Dne 9. ledna 2020 došlo k naplnění kapacity kurzů - přihlášky prosím již nezasílejte.

Děkuji.

Jitka Chládková, ředitelka školy

 

Žákům devátých tříd nabízíme přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka, a to od ledna až do dubna 2020. Učitelé budou během přípravných kurzů uplatňovat náš vzdělávací princip – v maximální možné míře se žákům věnovat individuálně.

Během kurzů si žáci mohou také zkusit ilustrační testy, tzv. přijímačky nanečisto (POZOR! Ty jediné se budou konat ve středu!!!), které vyhodnotí učitelé školy. I tyto testy s žáky společně probereme a vysvětlíme jim případné chybné odpovědi či postupy.

Otevírat budeme jednu třídu  pro 30 žáků (v případě většího zájmu dvě třídy).

Přípravné kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v čase:

 • 16:00 – 16:45 matematika
 • 16:50 – 17:35 český jazyk

Celkem 8 dvouhodinovek! bude probíhat takto:

 • Leden –  16. 1., 23. 1., 29. 1.(středa)
 • Únor – 6. 2., 20. 2.
 • Březen – 5. 3., 19. 3.
 • Duben – 2. 4.

Přijímačky nanečisto proběhnou pouze jako součást kurzů ve STŘEDU 29. 1. 2020 v čase (pokud dojde ke změně termínu, budete včas upozorněni) :

 • 15:40 – 16:50 – ilustrační test z matematiky
 • 17:00 – 18:00 – ilustrační test z českého jazyka

Přípravné kurzy včetně přijímaček nanečisto poskytujeme všem uchazečům za účastnický poplatek 400 Kč na žáka*. Platbu je možné provést v hotovosti v kanceláři školy, případně zaslat na účet školy 19 – 1323554379/0800 s uvedením jména a příjmení žáka do poznámky (např. Květuše Jarní) 
do 10. ledna 2020. V případě neuhrazení v termínu bude místo v kurzu postoupeno dalšímu zájemci.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat na email chladkova@sspo.cz (vyčkejte na potvrzující email!) nebo odevzdat v kanceláři školy do 10. ledna 2020 -případně do naplnění kapacity kurzu.

Přihlášku na tyto kurzy si můžete stáhnout ZDE.

 *V případě odevzdání zápisového lístku na naši školu pro školní rok 2020/2021 bude v měsíci září 2020 účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Kontakt: Jitka Chládková - chladkova@sspo.cz, 603 532 953


Účetnictví a japonština

A protože nás to s žáky baví, rádi se jim věnujeme i po vyučování.

Nejen že nás, učitele, mohou oslovit během našich konzultačních hodin, každý rok přidáváme něco navíc!

Po loni žáky velmi vítané podpoře při přípravě na praktickou maturitní zkoušku z účetnictví letos opět pokračujeme! Cvičení z účetnictví probíhají každý čtvrtek od 15 hodin. Přidáte se?

I letos jsme otevřeli základy japonštiny - loňský kurz probíhá v pondělí v rámci 8. vyučovací hodiny, začátečníci pak docházejí v úterý 7. vyučovací hodinu. Stihnete ještě naskočit do kurzu?

 


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz