Aktuálně

Prodloužení uzavření škol

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

• u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na:
▪ žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, 1. až 4. ročník konzervatoře oboru vzdělání Tanec)1
▪ praktické vyučování a praktickou přípravu;
▪ školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
▪ praktické školy jednoleté a dvouleté.

 
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
———————–
 
 
Dle rozhodnutí KHS přechází naše škola od 5. do 16. 10. 2020 na distanční výuku. 

D
okumenty v plném znění jsou níže ke stažení :
Nařízení KHS Pardubice ke stažení ZDE.
Usnesení Vlády ČR ke stažení ZDE.
Školní manuál k distanční výuce ke stažení ZDE.

 

Povinnost nošení roušek

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všechrostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Na některé osoby a segmenty školství se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:
–  děti do dvou let věku,
– děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
– žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách),
– internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
– školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
– školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
– žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
– osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení), roušky se nosit nemusí.

Mimořádné opatření najdete ZDE.

Dne 17. 9. 2020 přejato ze stránek MŠMT

Ing. Jitka Chládková, ředitelka školy

 

Semafor – Mapa stupňů pohotovosti

Současnou situaci ve vývoji šíření coronaviru můžete zjistit zde:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

 

Informace z MŠMT

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MZ (dne 18. 9. 2020)
MŠMT
informuje o vydání Mimořádného opatření MZ k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

informuje o vydání Mimořádného opatření MZ k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, k dispoziciZDE; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení:
•může být důležité pro některé provozy zejm. praktického vyučování, upozornit lze zejména na podmínky činnosti holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry apod. (písm. g) a h) mimořádného opatření);
•dále se týká podmínek provozu stravovacích služeb, a to včetně školního stravování (písm. j) mimořádného opatření);
•podmínek komerčního provozu sportovišť (pronájem tělocvičen, školních hřišť apod., viz písm. m) mimořádného opatření).

informuje o vydání Mimořádného opatření MZ k zákazu a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání, k dispozici ZDE; podle tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2 mimořádného opatření).

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
• Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Režim pro nošení roušek se nemění pro:
▪ Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty
▪ Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou
▪ Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti
▪ Žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
To znamená, že podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest v těchto školách a školských zařízení není nutné nošení ochrany dýchacích cest.

MŠMT (k 24. 8. 2020)

1. Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, k dispozici ZDE.

Tímto Mimořádným opatřením se zakazují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně venku, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech. Při akcích s účastí nad 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech, je pak zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest.

2. Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, k dispoziciZDE.

Tímto Mimořádným opatřením se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách vybraných staveb (netýká se škol a školských zařízení) a v prostředcích hromadné dopravy. Zákaz se nevztahuje mj. na děti do dvou let, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k izolaci a karanténě, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, k dispoziciZDE.

Tímto Mimořádným opatřením se poskytovatelům zdravotních služeb stanoví, jak postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Manuál k provozu škol ve školním roce 2020/2021

Aktualizované znění Manuálu ke stažení ZDE.