Angličtina

Cílem výuky předmětu ANGLICKÝ JAZYK je osvojení si jazykových znalostí a dovedností a jejich  aktivní využití  při komunikaci v každodenním životě. Dále poznání reálií a kultury anglicky mluvících zemí. 

Cílová úroveň ANGLICKÉHO JAZYKA  podle Společného evropského referenčního rámce je úroveň B1. Nejlepší žáci jsou individuálně vedeni k dosažení úrovně B2. Žákům je během studia nabídnuta možnost složit zkoušku Cambridge English.

Třída je při výuce ANGLICKÉHO JAZYKA rozdělena na tři výukové skupiny. Pro většinu žáků je ANGLICKÝ JAZYK maturitním předmětem. Žáci jsou v hodinách ANGLICKÉHO JAZYKA cíleně připravováni na všechny části maturitní zkoušky: písemná práce, poslech, čtení s porozuměním, gramatika a mluvení na vybraná témata.

Předmět ANGLICKÝ JAZYK je vyučován v každém ročníku 4 hodiny týdně.

Hodinová dotace za celé studium: 512 hodin