Český jazyk a literatura

Vyučování předmětu ČESKÝ JAZYK směřuje k dovednosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, používat spisovný jazyk, pracovat s textem a informacemi.

Předmět ČESKÝ JAZYK  má dvě části – český jazyk a literaturu. Počet týdenních vyučovacích hodin za studium v českém jazyce je 5, v literatuře 8, tedy celkově za studium 13 hodin. 

Rozložení hodin po ročnících:

ročník          jazyk            literatura

                                    hodin                 

první                  1                          2

druhý                 2                          1

třetí                    1                          2

čtvrtý                 1                          3

 

Obsah předmětu:

  • česká a světová literatura od nejstarších literárních památek po současnost
  • práce s literárním textem a získávání informací
  • pravopis
  • stylistika – zpráva, referát, vyprávění, úvaha, kritika, popis, odborný a administrativní styl
  • větná skladba
  • tvarosloví

Celkový počet hodin za studium: 413 (161 + 152)