Matematika

Matematiku vnímáme nejen jako významnou složkou všeobecného vzdělávání, ale také  jako průpravný předmět pro předměty odborného vzdělávání jako je účetnictví, ekonomika a finanční gramotnost.

Předmět matematika je doplněn konzultačními hodinami pro žáky, kteří potřebují individuální “matematickou podporu” a dále je doplněn hodinami “náročnější matematiky”, která je určena pro žáky, kteří budou matematiku potřebovat na vysoké škole nebo budou dělat z matematiky přijímací zkoušky.

Obsah předmětu

  • opakování učiva ze základní školy
  • výrazy, mocniny, odmocniny
  • lineární funkce, rovnice, nerovnice
  • planimetrie
  • kvadratické a exponenciální rovnice
  • goniometrie
  • kombinatorika
  • vektorová algebra
  • posloupnosti a řady
  • finanční matematika

Předmět matematika je vyučován ve všech ročnících po 3 hodinách týdně.

Hodinová dotace za celé studium:  384 hodin