Druhý jazyk si žáci vybírají z nabídky čtyř jazyků: NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, RUŠTINA a FRANCOUZŠTINA.

Výukové cíle jsou u těchto jazyků podobné jako u anglického jazyka:

Cílem výuky předmětu NJ, RJ, ŠJ, FJ je osvojení si jazykových znalostí a dovedností a jejich  aktivní využití  při komunikaci v každodenním životě. Dále poznání reálií a kultury dané skupiny zemí.

Cílová úroveň NJ, RJ, ŠJ, FJ  podle Společného evropského referenčního rámce je úroveň A2. Nejlepší žáci jsou individuálně vedeni k dosažení úrovně B1. 

Třída je při výuce NJ, RJ, ŠJ, FJ rozdělena na tři výukové skupiny. Žáci mohou z druhého jazyka složit povinnou i nepovinnou maturitní zkoušku. Žáci jsou v hodinách NJ, RJ, ŠJ, FJ cíleně připravováni na všechny části maturitní zkoušky: písemná práce, poslech, čtení s porozuměním, gramatika a mluvení na vybraná témata.

Předmět NJ, RJ, ŠJ, FJ  je vyučován v každém ročníku 4 hodiny týdně.

Hodinová dotace za celé studium: 512 hodin