Rétorika

Výuka předmětu RÉTORIKA směřuje k tomu, aby žák měl základy jazykové kultury, samostatně tvořil souvislé projevy, výstižně pojmenovával a hodnotil jevy, ovládal techniku mluveného slova, uměl klást otázky a vhodně formuloval odpovědi, volil adekvátní komunikační strategie, vhodně používal prostředky mimojazykové komunikace, rozvinul kritické myšlení a vzájemnou interakci.

Obsah předmětu:

  • osobnost řečníka
  • příprava mluveného projevu
  • přednes projevu
  • praktická mluvnická cvičení

Předmět rétorika se vyučuje ve druhém ročníku.

Hodinová dotace: 33 hodin