Svět práce

Cílem specializovaného předmětu SVĚT PRÁCE je osvojení si dovedností potřebných pro hledání a ucházení se o zaměstnání v angličtině a uplatnění se na současném trhu práce s ohledem na jeho multikulturní charakter.

Obsah předmětu:

  • seznámení se s kulturními odlišnostmi a jejich vlivu na obchodní jednání a pracovní činnosti
  • formulování žádosti o práci
  • sestavení životopisu
  • osvojení si dovedností pro absolvování pracovního pohovoru

Předmět Svět práce se vyučuje v 4. ročníku jako specializovaný předmět oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi.

Hodinová dotace: 29 hodin